TEKNİK KÜTÜPHANE

Demir&Çelik, Enerji, Petro-Kimya, Tekstil, İlaç&Medikal&Kimya, Oil&Gas, Cam, Denizcilik, Otomotiv, Kağıt, Paketleme, Atıksu vb. birçok sektörde kullanılan teknik terimlerin tanımlarını ve açıklamalarını Teknik Kütüphanemizde bulabilirsiniz.

American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

Gaz dedektörleri bir aralık bırakılan bir verici ve bir alıcıdan oluşur. Verici bir Kızılötesi ışını göndererek verici ile alıcı arasındaki yol boyunca gaz olup olmadığını algılar. Bu yolun uzunluğu birkaç yüz metre ile birkaç yüz metre arasında değişebilir.

Otomatik Ateşlenme Sıcaklığı

Bir sinyal gönderen ve mantıksal işlevler yürütebilen bir işlemci içeren bir sensörü açıklamak için kullanılır.

Bir gaz/hava karışımının alev alabilir hale geldiği aralık.

Ex d teçhizat tasarımı için kullanılan bir terim.

Gazın bir detektör içine yayılmasına izin veren, ancak herhangi bir alev geri sıçramasını önleyen özel bir yapı.

Bir sensörden ya da vericiden gelen standart mA çıkışı. Normalde 4-20mA olarak açıklanır. Alternatifi, katalitik türde bir sensörden mV köprü çıkışıdır.

Kalibrasyon yapılan seviye (genellikle tüm ölçeğin yarısı)

Beklenmedik arıza modları bulunmayan bir detektörün açıklaması.

Bir karışımın yanmasına veya patlamasına neden olacak en düşük sıcaklık.

Avrupa Patlayıcı Ortamlar Direktifleri (ATmosphere EXplosives)

Alev Alabilir Ortamlarda Kullanılan Elektrikli Ekipman Onaylama Kurumu (İngiliz) - Birleşik Krallık'ta amir sertifikasyon kurumu.

İnşa Yönetim Sistemi.

Bir tehlikenin mevcut olduğu zaman uzunluğunu tanımlayan tehlikeli alan sınıflandırması (bölge 0, 1 veya 2). Çoğunlukla Avrupa'da kullanılır.

Bir tehlikenin mevcut olduğu zaman uzunluğunu tanımlayan Kuzey Amerika tehlikeli alan sınıflandırması (Bölüm 1 veya 2).

Gazın veya buharın havaya göre yoğunluğunu gösteren bir ölçüt. 1'den düşük buhar yoğunluğuna sahip gazlar veya buharlar havadan hafiftir.

Kimyasal İsim Hizmeti. Maddeleri kimyasal isimlendirmeyle çakışmayacak şekilde tanımlamada kullanılan CAS kütük numarası.

İlgili tüm Avrupa Birliği yönergelerine uyumluluğu ifade eder.

Kanada Elektrik Yasası.

Comité Européen de Normalisation Électrotechnique.

Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano – İtalyan Emniyet Sertifikasyonu Kurumu.

Toksik gaz analizörlerinde kullanılan kâğıt şerit kartuşlu bir ürünün tescilli adı.

Sağlığa Zararlı Maddelerin Denetimi.

Kanada Standartlar Enstitüsü.

Belli noktaların izlenmesinin aksine, bir tesisin ya da depolama alanının tüm dış tarafının, izlenmesi.

Birden fazla gaz kanalı.

Tipik olarak 4 adete kadar gaz sensörü takılan taşınabilir gaz detektörü.

A tartım ölçeğine (insan kulağının maruz kaldığı) göre desibel değeri.

Dağıtımlı Kontrol Sistemi.

Neredeyse tamamen metandan oluşan fosil yakıt.

Özellikle evlerde ve apartmanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış gaz detektörü.

Olağan basınç ve sıcaklıkta olduğu gibi kalan, içinde bulunduğu kabın her yanına yayılmak ve bu kabın iç yüzeyinin her noktasına basınç yapmak özelliğinde olan akışkan maddeye gaz denir.

Sıvı Kristal Ekran.

Işık Yayan Diyot.

Alt Patlama Limiti yüzdesi (örneğin metanın %10 LEL'i hacimce yaklaşık %0,5'tir).

Açık yollu kızıl ötesi detektörlerle yanıcı gazları ölçen ölçüm cihazları.

Alt Alev Alma Limiti.

Sıvılaştırılmış Doğalgaz.

Propan ve Bütandan mamul sıvılaştırılmış petrol gazı.

Uzun Süreli Maruziyet Limiti. 8 saatlik LTEL, pek çok işçinin olumsuz etki olmaksızın her gün tekrarlayan şekilde günde 8 saat maruziyete uğrayabileceği zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyondur.

Miliamper – akım ölçümü.

İzin Verilen Azami Yoğunluklar (TLV'lerin yerine kullanılır) - ACGIH tarafından bildirilen toksik gaz seviyeleri.

Maximale Arbeitsplatz Konzentration.

Maksimum Maruziyet Limiti.

Toksik gazlar için alternatif ölçüm birimi.

ModBus, programlanabilir mantık denetleyicileriyle (PLC'ler) kullanım için Modicon tarafından 1979'da yayınlanan bir seri iletişim protokolüdür.

Milivolt - gerilim ölçümü.

Ulusal Elektrik Yasası (ABD).

En güncel NEC sürümü.

Burundan ve ağızdan 10 İnç/25cm yarıçap.

Ulusal Elektrik Üreticileri Derneği. ABD merkezli standart geliştirme kurumu. NEMA muhafaza derecelendirmesi IP derecelendirme sistemine benzerdir.

Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü.

Gazın sabit bir konumda/noktada algılanması veya ölçülmesi.

Uluslararası Kabul Görmüş Test Laboratuvarları (ABD).

Çalışma Sırasında Maruziyet Limiti - 8 saatlik OEL, pek çok işçinin olumsuz etki olmaksızın her gün tekrarlayan şekilde günde 8 saat maruziyete (veya haftada toplam 40 saat) uğrayabileceği zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyondur.

Hacimce %20,9 düşük oksijen konsantrasyonları.

İş Güvenliği ve Sağlığı Derneği.

Ons (ağırlık birimi).

Buharın, havayla birlikte patlayıcı bir karışım oluşturabileceği yeterlilikte salındığı en düşük sıcaklık.

Ex d teçhizat tasarımı için kullanılan bir terim.

Aslında ticari olarak satılan tescilli bir ticari marka adıdır. Katalitik sensörlerde kullanılan çok küçük bir algılama elemanıdır ve "boncuk" ya da "siegistor" olarak da bilinir.

Programlanabilir Mantık Denetleyici.