set-teknik-teknik-kutuphane set-teknik-teknik-kutuphane

SEÖS ve Proses Gaz Analiz Kütüphanesi

Otomatik Ateşlenme Sıcaklığı

Bir sinyal gönderen ve mantıksal işlevler yürütebilen bir işlemci içeren bir sensörü açıklamak için kullanılır.

Ex d teçhizat tasarımı için kullanılan bir terim.

Amonyak, azot ve hidrojenden oluşan, renksiz ve keskin kokulu bir gazdır. Canlılar için zehirli bir maddedir.

Gazlaşma gizli ısısı çok yüksek olduğundan sanayi tesislerinde soğutucu madde olarak da kullanılır.

Başlıca kaynağı;

Proses ⇒ Gübre fabrikaları

 • Kullanılacak olan analizör ve ekipmanların adet ve boyutları
 • Yerleşim sahası; iç ortam, dış ortam
 • Koruma sınıfı; toz ve neme karşı izolasyon
 • Yerleşim yapılacak sahanın tehlikeli bölge sınıflandırması
 • Yerleşim yapılacak sahanın atmosferik koşulları

Uygulamanın yapılacağı sahanın özelliklerine göre analizör kabini iç ve dış olmak üzere iki kabinden oluşabilir.

İç kabin:

 • Genellikle IP 54, 19" rack tipi
 • Elekrtik ve veri iletimi için kablolama, gaz akışı için borulama
 • Ön ve arka kapakları açılabilir ya da sürüklenebilir
 • Yatay ya da dikey taşımaya uygun özellikte
 • Titreşim olan sahalarda darbe emici takozlar kullanılabilir.

Analizör kabini, atmosferik şartların uygun olduğu kapalı bir ortama yerleştirilecek ise, dış kabine ihtiyaç yoktur.

Dış kabin:

 • Dış kabin boyutlandırmasında,
 • İç kabin boyutları,
 • Kullanılması durumunda kalibrasyon gazları
 • Veri aktarımı için bilgisayar
 • Aynı anda iki kişinin içeride çalışabilecek olması dikkate alınmalıdır.
 • Analizör kabinini sürekli oda sıcaklığında tutmak için pencere tipi ısıtmalı / soğutmalı klima kullanılır.
 • Gerek yasalar gerekse işletmenin talepleri doğrultusunda ölçüm sonuçları ve sistem kontrol parametreleri sürekli izlenebilir ve kayıt altında tutulabilir. Bu amaçla veri aktarma ve izleme sistemleri kullanılır.
 • Veri aktarma ve izleme sistemleri genelde üç temel üniteden      
 • Veri aktarımı için gerekli ara ünite
 • Yazılım
 • Bilgisayar ve yazıcı

Bir sensörden ya da vericiden gelen standart mA çıkışı. Normalde 4-20mA olarak açıklanır. Alternatifi, katalitik türde bir sensörden mV köprü çıkışıdır.

Beklenmedik arıza modları bulunmayan bir detektörün açıklaması.

Bir karışımın yanmasına veya patlamasına neden olacak en düşük sıcaklık.

NO renksiz bir gaz olmakla birlikte, oksijen ile reaksiyona girerek kahverengi bir gaz olan NO2 oluşturur.

Kentsel atmosferdeki en önemli azot oksitleri,

 • Azot monoksit (NO)
 • Azor dioksit (NO2)

Fosil kökenli  yakıtların yanması sonucunda yüksek sıcaklıklarda meydana gelen azot  oksitlerin çok az  miktarını azot dioksit, en fazla  kısmını da  azot monoksit  oluşturur. Sıcaklık,  basınç, NO miktarı, O2 miktarı,  radikaller, süre gibi nedenlere  bağlı  olarak, NO NO2 ye dönüşebilir.

Temel kaynakları;

 • Endüstriyel prosesler
 • Yakma sistemleri

Baca gazı emisyon ölçümleri 3 şekilde yapılabilir;

 • Laboratuvarda analiz: Bacadan numune alınarak laboratuvarda yapılan analiz.
 • In-Situ: Sürekli ölçüm cihazıyla, baca şartlarında doğrudan ölçüm.
 • Extractive: Sürekli ölçüm sistemleri ile baca gazının ölçüm noktası dışına taşınarak şartlandırılması sonrası ölçüm.

Gaz ya da buhar ağırlığı hava ile karşılaştırılır. Bu karşılaştırmaya bağıl buharlaşma yoğunluğu adı verilir.

 • Bağıl buharlaşma yoğunluğu < 1.0 olan gazlar yükselir.
 • Bağıl buharlaşma yoğunluğu > 1.0  olan gazlar çöker.

Gaz / buhar

Bağıl Buharlaşma Yoğunluğu

Metan

0.55

Karbon Monoksit

0.97

Hidrojen Sülfür

1.19

Petrol Buharı

3.0 yaklaşık

Alev Alabilir Ortamlarda Kullanılan Elektrikli Ekipman Onaylama Kurumu (İngiliz) - Birleşik Krallık'ta amir sertifikasyon kurumu.

Bir tehlikenin mevcut olduğu zaman uzunluğunu tanımlayan tehlikeli alan sınıflandırması (bölge 0, 1 veya 2). Çoğunlukla Avrupa'da kullanılır.

Bir tehlikenin mevcut olduğu zaman uzunluğunu tanımlayan Kuzey Amerika tehlikeli alan sınıflandırması (Bölüm 1 veya 2).

İlgili tüm Avrupa Birliği yönergelerine uyumluluğu ifade eder.

Comité Européen de Normalisation Électrotechnique.

Toksik gaz analizörlerinde kullanılan kâğıt şerit kartuşlu bir ürünün tescilli adı.

Kanada Standartlar Enstitüsü.

Tipik olarak 4 adete kadar gaz sensörü takılan taşınabilir gaz detektörü.

A tartım ölçeğine (insan kulağının maruz kaldığı) göre desibel değeri.

Devreye alma ve montaj aşamasında takip edilecek prosedür:

 • Mütahhit ve işletme tarafından proje sorumlulularının seçilmesi
 • İş planın oluşturulması
 • İş güvenliği önlemlerinin alınması
 • Platform ve örnek alma noktalarının hazırlanması
 • Elektrik ve veri alma kablolarının çekilmesi
 • Malzemelerin işletmeye taşınması
 • Kabin için uygun sahanın hazırlanmsı
 • Kabinin yerleştirilmesi
 • Analizör ve diğer ekipmanların yerleştirilmesi
 • Gaz ve elektrik hatlarının bağlantısı
 • Devreye alma için en uygun zamanın belirlenmesi
 • Devreye alma
 • İşletme ile karşılıklı test sürecinin ve testlerin belirlenmesi
 • Test süreci
 • Test sonuçlarının değerlendirilmesi
 • Veri aktarımının devreye alınması
 • Raporlama
 • Kabul
 • Kullanıcı eğitimi
 • Dökümantasyon teslimi

Neredeyse tamamen metandan oluşan fosil yakıt.

Emisyon; Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle; maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticileri olarak tanımlanır.

 • Baca gazı
 • Egzoz gazı
 • Sera gazı

Emisyon kaynağı: Atmosfere açılan  ve açıldığı noktadan çeşitli gaz ve tozları  bırakan  her nokta  emisyon kaynağı  olarak değerlendirilir.

Bu noktalarda gerek kanunlar gerekse işletme şartlarından dolayı ölçüm yapmak gerekebilir.

 • Bilgisayarda yüklü yazılım sayesinde kullanıcı değerleri ve sistem durumunu direkt izleyebildiği gibi, geriye dönük sonuçları da tarih ve saat bilgisi ile birlikte rapor olarak alabilir.
 • Emisyon yazılımı, yasa ve yönetmeliklerde istenilen ölçüm sonuçlarını direkt ya da hesaplayarak verir.
 • Yazılım genelde SQL tabanlıdır.
 • Bir çok ülkede emisyon ölçüm sonuçları kütle bazında ifade edilir. 
 • Emisyon parametreleri genelde ppm veya mg/m3 cinsinden ölçülür.
 • Hacimsel debi kullanılarak kütlesel debi hesabı yapılır.

Debi = hız x baca kesit alanı

Kütlesel debi= debi x konsantrasyon

Nem bir kirletici parametre değildir. Ancak, diğer parametreleri etkiler ve seyreltir.    

Nem baca gazında su buharı olarak bulunur.

Su buharının miktarı;

 • Baca gazı sıcaklığı
 • Yakıt tipi ve
 • Yanma sistemi özelliklerine,
 • Proses bacalarında ise proses özelliklerine bağlıdır.

Bazı gaz bileşenleri su içerisinde çözünür; SO2, NO, NO2

Nemin kaynağı:

 • Yanma havası  ( 0 ... 2.5% )
 • Yakıtın içeriği   ( 10 ... 50%)
 • Kurutma
 • Proses suyu ( soğutma, FGD...)
 • Yanma     CnHm  +  O2  →  CO2  +  H2O

Emisyon değerleri ıslak ya da kuru bazda ölçülür. Islak bazda ölçülen emisyon değerlerinde nem düzeltmesine ihtiyaç duyulur.

Emisyondan kaynaklanan ve insan sağlığını geniş çapta olumsuz yönde etkileyen ağır metaller;

 • Kadmium
 • Kurşun
 • Nikel
 • Cıva
 • Asbest

Ağır metaller;

 • Fosil yakıtların yanması
 • Endüstriyel işlemler
 • Metal içerikli endüstriyel atıkların yakılması (incineration) sonucunda ortama yayılırlar.

İngiliz standardı EN 14181, sürekli emisyon izleme sistemlerinin (CEM) ölçüm belirsizliklerinin, uygulanabilir Avrupa Standartlarına uygunluğunu temin etmek için gerek duyulan kalite güvence prosedürlerini tarif eder.

Bu amaçla, EN 14181, 3 kalite güvence seviyesi (QAL1, QAL2, ve QAL3) tanımlamaktadır.

Bu kalite güvence seviyeleri, satın alma aşamasında, sürekli emisyon izleme sistemlerinin (CEM) ölçüm amacına uygunluğunu, kurulumu takiben sistemin doğruluğunu, ölçüm belirsizliğinin saptanmasını ve tesiste, çalışma süresince sistemin periyodik kontrolünü kapsar. Standart ayrıca, yıllık gözetim testini (AST) tarifler.

QAL1: Kurulumdan önce, Sürekli ölçüm sisteminin (CEM) kullanım amacına uygunluğunun, EN ISO 14956 standardına göre test edilmesi gerekmektedir.

QAL2: Sürekli emisyon izleme sisteminin (CEM)kurulumu, Standart Referans Metodu (SRM) ile kalibrasyonu ve ölçüm belirsizliğinin belirlenme prosedürünü tanımlar.

QAL3: Sürekli emisyon izleme sisteminin (CEM) sürekli çalışması sırasında zero ve span kontrolü yapılarak, sistemin geçerliliğinin kontrolü prosedürünü tanımlar.

AST:  Ölçüm sisteminin belirsisliğinin konrolü için SRM ölçümlerini de kapsayan yıllık gözetim testini tanımlar.

Kalite güvence seviyeleri:

Hız ölçümü için kullanılan teknolojiler;

 • Ultra-sonic ölçüm prensibi
 • Termal ölçüm prensibi
 • Venturi Tube
 • Pitot Tube

Ultra-sonic ölçüm prensibi: Ultra-sonic sensörler, belirli bir  açıyla gaz kanalına yerleştirilir.  Gaz akış yönüne ve ters yönde ultra-sonic dalgalar gönderilir. Akış yönünde gönderilen dalgaların karşıt sensöre ulaşma süresi ters yönde gönderilen dalgaların ulaşma süresinden daha kısadır. Aradaki zaman farkından, akış hızı hesaplanır.

Termal ölçüm prensibi: Gaz akışı içinde ısıtılmış bir telin sıcaklık iletimi kullanılarak gaz akışının ölçülmesidir.

Telin direnci ile sıcaklığı ölçülür. Isıtılmış telin sıcaklığı ile baca gazı sıcaklığı arasındaki farktan yola çıkılarak hız hesaplanır.

Venturi Tube: Orta kısmında daralan bir tüp kullanılır.

Biri daralan bölümde olmak üzere iki farklı noktada basınç ölçülür. Basınç farkından yola çıkılarak hız hesaplanır.

Pitot Tube: Manometre ile gaz akışına dik açı ile statik basınç ölçülür.

Gaz akışına ters yönde toplam basınç ölçülür. Toplam basınç ile statik basınç arasındaki fark dinamik basınçtır. Dinamik basınçtan yola çıkılarak hız hesaplanır.

Karbonmonoksit renksiz, kokusuz ve zehirli bir gazdır.

Temel kaynağı;

Hidrokarbon bazlı yakıtların yetersiz yanması

Yetersiz yanma temel olarak düşük hava-yakıt oranından kaynaklanır. Baca gazında CO değeri ölçülerek yanma verimi hesaplanabilir, verimi artırmak için gerekli önlemler alınabilir.

Sıvı Kristal Ekran.

Alt Patlama Limiti yüzdesi (örneğin metanın %10 LEL'i hacimce yaklaşık %0,5'tir).

Alt Alev Alma Limiti.

Propan ve Bütandan mamul sıvılaştırılmış petrol gazı.

Miliamper – akım ölçümü.

Maximale Arbeitsplatz Konzentration.

Metan gazı yanıcı-patlayıcı bir gazdır. Ortamda minimum %4.4 oranında olması durumunda patlama riski vardır. Bu gazın bağıl buharlaşma yoğunluğu havadan küçük olduğundan yükselmektedir. Bu nedenle terfi duvarının üst bölümüne monte edilmektedir.

Toksik gazlar için alternatif ölçüm birimi.

Milivolt - gerilim ölçümü.

Ulusal Elektrik Yasası (ABD).

Şartlandırma ünitesinde nemi alınan gaz, analizöre ulaşmadan önce nem filtresinden geçer. Burada, şartlandırmada tutulamamış olan son nem zerreleri de tutulur.

Nem sensöründen geçen gaz, nem algılanmaz ise analizöre girer.

Nem algılandığı takdirde, analizörün gaz çekişi durur.

Ulusal Elektrik Üreticileri Derneği. ABD merkezli standart geliştirme kurumu. NEMA muhafaza derecelendirmesi IP derecelendirme sistemine benzerdir.

Gazın sabit bir konumda/noktada algılanması veya ölçülmesi.

Numune gazı probdan analizör kabinine taşıyacak olan gaz hattı, dış ortam koşullarına dayanıklı ve içinden geçecek gaz kompozisyonundan etkilenmeyecek yapıda olmalıdır. NOx ve SO2 bileşenlerini içeren gaz kompozisyonlarında yoğunlaşmayı önlemek için ısıtmalı hat kullanılmalıdır.

Malzeme: PTFE

Numune gaz hattının yerleştirilmesi sırasında, dirsek çapının 35 cm'den az olmamasına dikkat edilmelidir.

Çalışma Sırasında Maruziyet Limiti - 8 saatlik OEL, pek çok işçinin olumsuz etki olmaksızın her gün tekrarlayan şekilde günde 8 saat maruziyete (veya haftada toplam 40 saat) uğrayabileceği zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyondur.

Atmosferdeki oksijen oranı %21'dir. Şayet kapalı bir ortamda diğer gazların artışından dolayı oksijen miktarı azalırsa ortamda bulunan kişi risk altındadır.

Oksijen gaz oranının insan üzerindeki etkisi

O2 (%)        Etki

21               Normal nefes alma

19               Neredeyse normal nefes alma (Lamba parlaklığının %30'u azalır)

17               Nefes almada hızlanma ve zorlanma

15               Baş dönmesi, sersemleme, bulanık görme

9                 Baygınlık veya bilinç kaybı

6                 Nefes almada yavaşlama ve durma, ardından kalpte durma

0                 Çırpınma, kasılma ve kısa sürede ölüm

Hacimce %20,9 düşük oksijen konsantrasyonları.

Buharın, havayla birlikte patlayıcı bir karışım oluşturabileceği yeterlilikte salındığı en düşük sıcaklık.

Programlanabilir Mantık Denetleyici.

Sabit emisyon ölçüm sistemleri In-situ ve Extractive olmak üzere ikiye ayrılır.

In-situ sistemler

 • Ölçümler, gaz akışının mevcut olduğu kesitte anında gerçekleşir.
 • Taramalı sistemler için uygun değildir.
 • Gaz ve toz uygulamalarında kullanılır.
 • Fotometrik metod

Lazer ve Konvensiyonel In-situ Ölçümler

Konvensiyonel;

 • IR, UV-VIS, ZrO2
 • Toz ve ayar değerlerine duyarlı
 • Interferans problemi
 • >H2O, CO2, SO2, CO, HC
 • Satın alma maliyeti yüksek
 • Kalibrasyon gazları ile kalibre edilir
 • Ölçüm zamanı yüksektir

Laser;

 • Tuneable Diode Laser
 • Toz ve ayar değerinden az etkilenir
 • Interferans problemi yoktur
 • Diode laser ömrü uzundur
 • Satın alma maliyeti düşük

Extractive sistemler

 • Numune uygun şartlarda emisyon noktasından uzaklaştırılır ve analizi yapılır.
 • Taramalı sistemler için uygundur.
 • Gaz ve toz uygulamalarında kullanılır.
 • Fotometrik metod, Elektrokimyasal metod

Extractive ölçüm sistemlerinde genel konfigürasyon

 • Numune alma sondası
 • Numune taşıma hattı
 • Şartlandırma ünitesi
 • Analizör
 • Kaydedici (Yazıcı yada hafıza ünitesi)

Sistemler genellikle aşağıdaki ölçüm prensiplerine göre çalışır:

 • Termal iletkenlik
 • Flame Ionization
 • Paramanyetik
 • Elektrokimyasal
 • Zirconia teknolojisi
 • NDIR (Non Dispersive Infrared)
 • FTIR (Foruier-Transform Infrared)

Termal iletkenlik: Gazların sabit bir sıcaklıkta sıcaklığı iletebilme kapasiteleri farklıdır. Havanın kapasitesi 1 olarak kabul edilmektedir. Buna göre en fazla sıcaklığı iletebilme kapasitesine sahip gazlar Helyum ve Hidrojendir.

Termal iletkenlik ölçüm metodunda, Sıcaklığı sabit tutulan (60oC ) ve gaz konsantrasyonu belli olan  bir gaz içerisine ölçümü yapılacak olan gaz enjekte edilir.

Özel termal iletkenlik sensörü ile hem sıcaklık, hem gaz miktarı, kontrol ve gözetim altında tutulur. Çok küçük miktarlardaki değişim analiz edilir.

Flame lonization: Örnekleme ünitesinden gelen gaz yanma havası ve H2/He ile birlikte yüksek basınç altında Flame Ionization detektörüne gönderilir.

Örnekleme gazı burada yakılır yanma esnasında organik hidrokarbonlar ionize olurlar.

Serbest hale geçen iyonlar yüksek tutarlılığı olan bir amplifikatörün iki elektrot arasında pik şeklinde bir akıma sebep olurlar.

Bu akım yanan gaz içerisindeki karbon moleküllerinin dizilişi ile ilişkilidir.

Paramanyetik: Oksijen paramanyetik bir gazdır. Manyetik alan oluşturulduğunda oksijen buna tepki verir.

Oksijen ve bir referans gaz karışımı manyetik alanda bir araya geldiğinde basınç farkı yaratır.

Bu basınç farkının oluşumu esnasında mikroflow sensör tarafından akış ölçümü yapılarak bir elektriksel sinyal elde edilir.

Bu sinyal ortamda bulunan oksijen miktarı ile orantılıdır.

Zirconia teknolojisi: Oksijen molekülleri yüksek sıcaklığa sahip bir ölçüm hücresi içinde yer alan zirconia element üstünde hareket halindedir. Referans gaz olarak %21 oksijene sahip hava kullanılır. %21 oksijen konsantrasyonuna sahip referans gaz tarafından numune gaz tarafına gaz geçişi esnasında oluşan voltaj farkı okunur.

 • Çok uzun kullanma süresi
 • Termal şok ve titreşime karşı dayanıklı
 • Düşük konsantarsyonlarda hassas

Elektrokimyasal: Çalışma prensipleri pillere benzer. Gaz, hücre içine girdiği zaman serbest kalan elektronlar yüzünden bir reaksiyon meydana gelir. Sezici ve referans elektrotlar arasındaki harici devrede elektron hareketi meydana gelir. Bu hareket çok küçük elektrik akımı oluşturur ve bu akım içerdeki gazın miktarı ile doğru orantılıdır.

Çoğu kez üçüncü bir elektrotta hücre içine yerleştirilir ve belirli voltaj uygulanır ve gaz özelliklerine göre çok daha seçici ölçüm hücrelerin yapımında kullanılır.

NDIR (Non Dispersive Infrared): Beyaz ışığı bir prizma içinden geçirdiğimizde kırılan ışık bir çok farklı renklere ayrılmaktadır. İnsan gözü kırmızıdan menekşeye kadar olan renk tonlarını görebilir fakat kırmızı ışığın öncesinde ise sensörlerde kullanılan görülmeyen "infrared" ışık vardır.

Ölçümü yapılacak gaz doğru dalga boyundaki ışın ortamında geçirilirse, infrared ışını absorbe edeceğinden gazın miktarı ile orantılı olarak ışığın miktarı azalacaktır.

Rotating chopper belli bir süre ile IR kaynaktan bir sinyal verilmesini sağlar.

IR kaynaktan belli bir süre gelen sinyal infrared sinyale duyarlı gazlar tarafından farklı şekillerde absorbe edilmektedir.

 • Ölçüm sebebi
 • Yönetmelikler
 • Ölçülecek parametreler
 • Uygun teknoloji
 • Maliyet analizi
 • Teknik soru formu

Dikkat edilecek noktalar

 • Ölçüm noktası özellikleri, kesit alan, sıcaklık, et kalınlığı
 • Toz ve nem miktarı
 • Ölçülecek parametreler ve ölçüm aralıkları
 • İstenilen hassasiyet
 • Besleme
 • Uygun platform ve deliklerin açılması
 • Kabin özellikleri
 • Kalibrasyon
 • Veri aktarımı

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • İlgili mevzuat ve ölçülmesi gereken parametreler ile sınır değerler
 • Ülkede mevcut ölçüm metodu standartları
 • Ölçüm noktasının fiziksel özellikleri
  • Dış ortam sıcaklığı ( max.-min-ort.)
  • Atm. Basınç (max.-min-ort.)
  • Nem miktarı
  • Toz miktarı
  • Tehlike sınıfı
 • Ölçüm yapılacak bacanın fiziksel özellikleri
  • Baca yüksekliği
  • Baca iç ve dış çapı
  • Baca malzemesi
  • Baca et kalinlığı ve iç kaplaması
  • Montaj, kalibrasyon ve bakım için gerekli özelliklerde platform
 • Analizi yapılacak olan baca gazının özellikleri
  • Sıcaklık
  • Hız
  • Basınç
  • Nem
  • Toz
  • Gaz bileşenleri
  • Korozif
  • Girişimler
  • Çiğlenme noktası
 • Uygulanan arıtma yada filtrasyon tipi
  • Yaş
  • Kuru
  • DeNOx
  • DeSOx
  • Torbalı filtre
  • Elektrostatik filtre
 • Yakıt özellikleri
  • Sıvı
  • Katı
  • Gaz
 • Yanma yada prosesin çalışma şekli
  • Sürekli
  • Kesikli
 • Toz ve Debi ölçümü için seçilen ölçüm noktasının standartlara uygunluğu-laminar akış
 • Toz ?.......İs? ölçümü
 • Toz içeriği ( ağırmetal vb )
 • Partikül çapı

* Çimento sektörü:

 • Yüksek toz
 • Yüksek sıcaklık
 • Yüksek baca basıncı
 • Torbalı ve elektrostatik filtreler
 • Hızlı cevap verme süresi
 • Küçük çaplı partikül
 • Titreşim

* Demir-çelik sektörü:

 • Ağırmetal
 • Düşük sıcaklık (yaş baca)
 • Torbalı filtre
 • Büyük baca çapları
 • Titreşim
 • Proses bacaları

* Gübre:

 • Yaş baca
 • Korosif gaz
 • Yüksek baca gazı hızı
 • Hızlı cevap verme süresi

* Enerji:

 • DeNOx
 • DeSOx
 • Düşük ölçüm aralıkları
 • NOx ölçümünde yüksek hassasiyet

* Rafineri & Petrokimya:

 • Korosif gaz
 • Yüksek baca çapları
 • Tehlikeli ortam

 

* Yakma Tesisleri

* Atıkların Ortadan Kaldırıldığı Tesisler

* Toprak Ürünleri Tesisleri

* Demir ve Demir Dışı Metallerin Üretildiği tesisler

* Sinterlendiği, Ergitildiği Tesisler

* Dökümhaneler

* Kimya Tesisleri (Asit Üretim, Karpit Üretim, Klor Üretim, Florür Üretim Tesisleri vb…)

* Sunta ve Benzeri Ağaç Ürünleri Üretim Tesisleri

* Petrol Rafinerileri ve Depolama Tesisleri

* Taş Kömürü Gazlaştırma Tesisleri

* Bitümlü Yol Yapım Maddelerinin Üretildiği ve İşlendiği Tesisler,

* Asfalt Üretim Tesisleri

* Grafit ve Benzeri Ürünlerin Üretildiği Tesisler

* Cam Üretim Tesisleri

* Metal Yüzeylerin Boyandığı Tesisler

* Ham Petrol, Petrol ve Akaryakıt Dolum ve Depolama Tesisleri

* Gıda Üretim Tesisleri

* Diğer Tesisler

 • Numune alma noktası kriterlere uygun belirlenir.
 • Numune alma yolu mümkün olduğunca kısa seçilir
 • Numune yapısının etkilenmeyeceği malzeme kullanılır.
 • Numune alma probu ve numune taşıma hattı sürekli ısıtılır.
 • İşletme şartlarına uygun pompa seçilir.
 • EN14181 stansardına göre QAL1 sertifikalı ölçüm cihazları seçilir.

Açılımı "Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi"dir. Sanayi kaynaklı hava kirliliğini en aza indirgemek ve kontrolünü sağlamak için sürekli yapılan ölçümlerdir.

Bu durum yasal mevzuatlar ile güvenceye alınmıştır.

 • Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
 • Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik
 • Süreklim Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği
 • Sürekli Emisyon Ölçümlerinin Çevrimiçi (Online) İzlenmesi Genelgesi

TEMSİLCİLİKLER

E-Bülten Kayıt
Bize Ulaşın